Algemene Voorwaarden

1.Uitsluitend onze algemene betalings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al
onze contracten.

2.Onze offertes zijn nooit bindend, Daxin Machinery wordt slechts verbonden door het verzenden van
een schriftelijke orderbevestiging.

3.Onze leveringstermijnen zijn nooit gewaarborgd. Niet-levering, die niet aan Daxin Machinery toe te
schrijven is, zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding ten voordele van de koper.
Niettemin zal enkel vertraging van levering van meer dan twee maanden elk van beide partijen
machtigen de order te vernietigen.

4.Transport. Bij bestellingen voor een waarde van minder dan 250€ excl.btw en geleverd in pakket
worden pakket-vrachtkosten aangerekend. Bij bestellingen voor een waarde minder dan 750 € excl.btw
en geleverd op pallet worden pallet-vrachtkosten aangerekend.

5.Klachten. Elke klacht omtrent het voorwerp van de order, de ontvangen goederen of de
overeenkomstigheid van de factuur dient bij aangetekend schrijven opgesteld te zijn, op zijn laatst
binnen de drie dagen na de ontvangst van de orderbevestiging, levering van de goederen of opneming
van de factuur. In geval van klacht hebben wij altijd het recht om goederen geweigerd om gegronde
redenen te vervangen.

6.Aansprakelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien door ons goederen worden
geleverd die niet aan de verwachting van de koper voldoen, tenzij wij een schriftelijke garantie met alle
benodigde gegevens noodzakelijk voor de juiste kwaliteit hebben verstrekt. Wij aanvaarden geen
enkele contractuele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm ook, ontstaan door tekortkomingen of
afwijkingen in materiaal of uitvoering, tenzij gesproken kan worden van opzet of grove schuld van
onszelf.

7.Garantie. Wij behouden ons het recht voor op ieder ogenblijk, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de
overeenkomst, van de koper een waarborg van goede nakoming van zijn verbintenissen te eisen. Indien
de koper dit beding weigert na te komen, dan zijn wij gerechtigd het gehele contract te vernietigen, of
desgevallend de nog te leveren partij en in elk geval elke uitvoering op te schorten.

8.Consignaties. Machines geplaatst in consignatie blijven eigendom van Daxin Machinery bvba. De
consignatienemer draagt zorg voor de machines als een goede huisvader. Daxin Machinery bvba heeft
te allen tijde het recht om de machines terug te nemen of te vervangen. Bij verkoop van een machine uit
consignatie wordt Daxin Machinery bvba hiervan meteen op de hoogte gebracht, zodat kan overgegaan
worden tot facturatie.

9.Eigendomsvoorbehoud. De machines blijven eigendom van Daxin Machinery bvba tot volledige
betaling van de factuur. De koper is verplicht de niet-betaalde goederen op eerste aanmaning aan ons
terug te geven.

10. Prijzen. Alle vermeldde prijzen zijn geldig tot nieuwe uitgave. Alle prijzen zijn exclusief BTW en
Recupel.

11.Betalingen. Onze facturen zijn contant te betalen op hun datum of op de vervaldag aangeduid op de
factuur. Zo onze factuur niet betaald is binnen de 8 dagen wanneer ze contant betaalbaar is, of ten
laatste op de vervaldag, wordt het factuurbedrag automatisch en zonder voorafgaandelijke aanmaning
noch dagvaarding vermeerderd met een rente van 1% per maand vanaf factuurdatum en met een
schadevergoeding gelijk aan 12% van het factuurbedrag.

12. Bevoegdheid. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

Zoeken

 
 
DAXIN Machinery bvba
Hoogleedsesteenweg 408
B-8800 Roeselare
 
 

Openingsuren

maandag-zaterdag

08:00 -12:00
13:30 -18:30